Produkt je vhodný především pro zákazníky, kteří nechtějí být vystaveni nepřetržitým změnám cen ropných produktů a uhlí ve světě a nepředvídatelnému vývoji kurzu české koruny vůči americkému dolaru.

Hlavní výhody

  • Smluvní garantovaná cena pro celou dobu platnosti smlouvy.
  • Krytí rizik při nákupu zemního plynu.
  • Jednoduchost a transparentnost výpočtu nákladů na zemní plyn.

Struktura ceny

Cena za sdruženou službu dodávky plynu se skládá z ceny dodávky, ceny distribuce a ceny služeb operátora trhu. Cena za distribuci a za služby operátora trhu je regulovaná. Veškeré platby za distribuci, a to včetně platby za překročení rezervované distribuční kapacity, vycházejí z cen a principů výpočtu dle platného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

Cena za služby dodávky je obchodníkem stanovena jako fixní cena za odebrané množství. V ceně za služby dodávky je zahrnuta cena za strukturování, přepravu, komoditu a zajištění služeb obchodu.

Typy smluv

Jsme připraveni vám nabídnout jak smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu, tak pouze smlouvu na dodávku zemního plynu; záleží jen na vás.

Podmínky a způsob měření jsou předmětem smlouvy o připojení uzavřené mezi zákazníkem a provozovatelem distribuční soustavy.

Produkt Postupný nákup nabízí flexibilní možnost pořízení zemního plynu na základě vývoje cen na energetické burze. Postupný nákup umožňuje provést pořízení potřebného ročního množství energií v několika krocích.

Hlavní výhody

  • Plně transparentní stanovení cen energií.
  • Minimalizace rizika nákupu v nevhodný okamžik díky rozložení nákupu do více kroků.
  • Možnost snadné reakce na měnící se tržní situaci.

Jak produkt funguje?

Pořízení smluveného objemu energií je rozloženo do několika nákupních kroků v závislosti na velikosti sjednaného objemu dodávky. O termínu pořízení i objemu jednotlivých kroků rozhoduje sám zákazník, přičemž ocenění jednotlivého kroku se odvíjí od závěrečných cen na burze a aktuálního kurzu CZK/EUR. Výsledná cena dodávky je pak váženým průměrem ocenění jednotlivých nákupních kroků, kde vahou je pořizovaný objem.

Produkt SPOT je určen zákazníkům, kteří při pořizování zemního plynu preferují flexibilitu a samostatnost. SPOT umožňuje odvodit cenu dodávky na základě ceny na krátkodobém denním trhu se zemním plynem.

Hlavní výhody

  • Plně transparentní stanovení cen energií podle aktuálních cen.
  • Cena komodity v době dodávky odráží aktuální situaci na trhu.
  • Pořízení objemu, který přesně odpovídá skutečné spotřebě.

Jak produkt funguje?

Po definování ročního objemu dodávky, který se zákazník zavazuje odebrat a obchodník dodat, rozepíše zákazník toto množství v případě odběru zemního plynu do denního diagramu. Ceny jsou stanovovány krátkodobým denním trhem s příslušnou komoditou. Odebíraný objem zákazník upřesňuje vždy na nadcházející týden prostřednictvím internetové aplikace ČEZ ON-LINE nebo e-mailem. Při odebrání takto smluveného objemu s tolerancí ± 10 % obdrží zákazník dodatečný bonus. Při nedodržení naopak hradí kromě smluvní ceny i příplatek za každou navíc odebranou či neodebranou MWh.