Technická pravidla provozování

Uživatel se zavazuje, že při používání tohoto Portálu se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito Pravidly, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva Provozovatele ani ostatních Uživatelů.

Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

V případě porušení těchto pravidel Uživatelem může být ze strany Provozovatele takové jednání považováno za porušení smluvních podmínek, resp. takovému Uživateli může být přístup na Portál znemožněn.