Co je to dekarbonizace?

Většina činností realizovaných ve výrobních závodech, při provozu budov nebo v dopravě vede k produkci emisí skleníkových plynů. Dekarbonizací rozumíme snižování těchto emisí ideálně na nejnižší možnou úroveň (tzv. net zero nebo klimatickou neutralitu). Při měření uhlíkové stopy a nastavení dekarbonizační strategie rozlišujeme tři kategorie emisí:

 

Scope 1
(přímé emise)

Emise vznikající při aktivitách, které jsou firmou/subjektem kontrolovány a při nichž se uvolňují emise rovnou do ovzduší (např. emise ze spalování plynu v kotlích).

Scope 2
(nepřímé emise)

Emise vznikající v souvislosti s nakoupenou energií, které firma/subjekt spotřebovává (např. emise z nakoupené elektřiny).

Scope 3
(další nepřímé emise)

Emise související s aktivitami firmy/subjektu, které ale vznikají ze zdrojů mimo vlastnictví či kontrolu firmy/subjektu (např. emise vznikající z dopravy materiálu třetí stranou).

K čemu Vám dekarbonizace pomůže?

Dosáhnout
úspor

Modernizací provozu dosáhnete nejen emisních úspor a snížení negativních dopadů na životní prostředí, ale také Vašich provozních nákladů a množství spotřebované energie.

Zvýšit
soběstačnost

Ochrana před cenovými výkyvy, při narušení dodavatelského řetězce nebo v případě blackoutu.

Zvýšit konkurenceschopnost

Snížení nákladů za energie může být promítnuto do ceny služeb a produktů a zvýšit tak jejich atraktivitu u zákazníků.

Uspokojit požadavky zákazníků

Zákazníci dávají přednost značkám a produktům omezujícím uhlíkovou stopu. Někteří již nyní podmiňují spolupráci tím, že se dodavatel zaváže ke snižování uhlíkové stopy a aktivně tak činí.

Získat výhodnější financování

Banky nabízí výhodnější podmínky financování udržitelným firmám a na realizaci udržitelných projektů. Pojišťovny zdražují ceny pojištění neudržitelným aktivitám.

Zajistit soulad s legislativou

Světové ekonomiky se zavázaly k dosažení klimatické neutrality nejpozději do roku 2050. Povinnost vydávání nefinančních zpráv (CSRD) tlačí firmy k transparentním zveřejňování údajů o jejich uhlíkové stopě.

Jak vypadá celý proces dekarbonizace?

1

Připravíme dekarbonizační strategii

Efektivní cesta ke klimatické neutralitě začíná přípravou dekarbonizační strategie
a implementačního plánu zvolených opatření. Její tvorba probíhá následovně:

Analýza

Posouzení aktuálního stavu a pochopení situace zákazníka

Výpočet CO2 stopy

Spočítání výchozích emisí (baseline Scope 1 a 2)

Určení závazku

Posouzení aktuálního stavu a pochopení situace zákazníka

Zpracování

Tvorba dekarbonizační strategie a plánu implementace opatření

Certifikace

Vydání certifikátu “Emise pod kontrolou” potvrzujícího správnost postupu

2

Zajistíme implementaci

Po výběru a naplánování nejvhodnějšího řešení zajistíme jeho implementaci. Na řešení pohlížíme vždy komplexně, soustředíme se na následující 4 pilíře:

Dosažení úspor

Nejlepší energie je ta, která není spotřebována.

Modernizace technologií

Přechod na zařízení umožňující využití bezemisního zdroje energie (elektřina, vodík).

Pokrytí spotřeby bezemisní energií

Zajištění pokrytí spotřeby bezemisní energií vhodnou kombinací řešení, např. on-site FVE, sdílení, PPA, záruky původu.

Offseting

Kompenzace residuálních emisí, které již nemohou být sníženy.

3

O implementované řešení se staráme po celou dobu jeho životnosti

Pravidelně vyhodnocujeme dopady z environmentálního i finančního pohledu. Našim zákazníkům poskytujeme údaje o energetických spotřebách, energetickém mixu i uhlíkové stopě nezbytné pro nefinanční reporting.

Kde už naše řešení používají?

Dekarbonizační strategie pro EP Rožnov, a.s.

  • EP Rožnov se v návaznosti na požadavek svého velmi významného zákazníka zavázal k dosažení klimatické neutrality v přímých a nepřímých emisí do roku 2030
  • Provedli jsme analýzu emisních zdrojů a vypočítali výchozí uhlíkovou stopu pro rok 2021
  • Na základě technického posouzení, zvážení dopadů do uhlíkové stopy a finanční návratnosti investice jsme vybrali nejvhodnější dekarbonizační řešení (mj. instalace FVE a bateriového úložiště úspora vytápění, instalace LED osvětlení, přechod na elektromobilitu a nákup EE se zárukami původu)
  • Postupnou implementací řešení budou emise snižovány až na net zero v roce 2030
  • EP Rožnov obdržel certifikát „Emise pod kontrolou“ stvrzující správnost výpočtu uhlíkové stopy a nastavené dekarbonizační strategie
Dekarbonizační strategie pro EP Rožnov, a.s.

Ozelenění spotřeby elektrické energie v ČEZ, a.s.

  • V rámci plnění Vize 2030 jsme zpracovali studii komplexního zajištění pokrytí spotřeby EE na nevýrobních objektech ČEZ, a.s. obnovitelnými a bezemisními zdroji
  • Byly připraveny posudky možností pro instalaci on-site FVE v jednotlivých lokalitách a byla navržena vhodná kombinace se sdílením přetoků mezi odběrnými místy a dodávkou zelené elektřiny prostřednictvím PPA (dlouhodobý kontrakt, který odběrné místo propojí s konkrétním zdrojem obnovitelné energie)
  • Pro residuální diagram byla zajištěna dodávka bezemisní energie se zárukami původu
  • Na základě studie nyní probíhá realizace všech částí řešení
  • Implementací navrženého řešení se emise skleníkových plynů sníží o přibližně 7 000 tCO2e ročně
Ozelenění spotřeby elektrické energie v ČEZ, a.s.

Proč byste si měli vybrat právě nás?

Správnost

Správnost našeho postupu je verifikovaná a potvrzená Bureau Veritas Services, s.r.o.

Implementace

Máme technickou znalost řešení, které nejen navrhneme, ale také implementujeme, servisujeme a zajistíme pro něj financování.

Individuální přístup

Široké portfolio řešení se individuálně přizpůsobí potřebám každého zákazníka.