Aktuální znění zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty:

§ 21 - Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby

(4) Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné

b) dnem

1. vyhotovení dokladu o vyúčtování při dodání elektřiny, plynu, tepla nebo chladu, sdílení elektřiny nebo poskytnutí související služby v elektroenergetice, související služby v plynárenství nebo jiné služby poskytované za podmínek stanovených energetickým zákonem, nejpozději však uplynutím lhůty pro poskytnutí takového vyúčtování podle energetického zákona, nebo dnem zjištění skutečné spotřeby, pokud energetický zákon nestanoví povinnost poskytovat takové vyúčtování

Z tohoto důvodu bude od první fakturace za měsíc leden 2024 nově uváděno jako DUZP datum, kdy dojde k vystavení faktury.

Do 31.12.2023 byl jako DUZP uváděn na fakturách poslední den měsíce, za který se vystavovala faktura. S ohledem na výše uvedenou změnu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty uvádění tohoto data již není možné.

U měny EUR pak bude novým DUZP ovlivněno použití kurzu pro přepočet regulované části (distribuční část, ekologická daň) do EUR a následně i samotná daňová rekapitulace, kdy se vždy použije kurz devizového trhu ČNB platný v den vystavení dokladu.