Jsme budoucnost nové energetiky

Řešíte, jak snížit produkci emisí a jak ozelenit své podnikání?
Vztahuje se na vás legislativní povinnost, vyžadují to vaši partneři nebo chcete přispět ke zlepšení životního prostředí?

Chci spočítat úsporu

Snižování emisí je v současnosti velké téma. Stále více firem a finančních institucí podmiňuje spolupráci jasnou strategií snižování emisí skleníkových plynů.

ČEZ ESCO je váš ideální partner pro snižování emisí. Jsme největším dodavatelem bezemisních a nízkoenergetických projektů a služeb.
Chceme podpořit váš přechod do uhlíkově neutrálního světa díky řešením šetrným k životnímu prostředí.

Snižování uhlíkové stopy v kostce

Máte představu, jaké množství CO2 vyprodukuje ročně vaše společnost?

1

S výpočtem pomůžeme a zároveň doporučíme možná opatření.

2

Vypracujeme plán jejich implementace, od těch okamžitých po ty dlouhodobější.

3

Doporučíme na míru šitá řešení, produkty a jejich ideální kombinaci.

4

Navržená opatření dle plánu spolu implementujeme.

Měření emisí má svá jednoznačná pravidla. Nejrozšířenější je metodika měření a vykazování dle metodiky GHG Protocol.
Pro snižování produkce skleníkových plynů je důležité emise začít měřit, aby se následně mohlo řešit jejich snižování.

Velká většina společností měří emise prostřednictvím metodiky GHG PROTOCOL

  • emise se dělí do 3 kategorií (tzv. Scope 1, 2 a 3)
  • jedná se o celosvětově nejpoužívanější standard pro měření, analýzu a reporting uhlíkové stopy v privátním i veřejném sektoru
  • používá jej více než 95 % firem z Fortune 500
  • metodika, kterou používá i ČEZ a.s.

Kategorie emisí dle metodiky GHG PROTOCOL

SCOPE 1 (PŘÍMÉ EMISE)

Aktivity, které spadají pod daný podnik a jsou jím kontrolovány, při kterých jsou uvolňovány emise přímo do ovzduší. Jde o přímé emise. Zahrnují například emise z kotlů v podniku, automobilů vlastněných podnikem či emise z průmyslových procesů.

 

SCOPE 2 (NEPŘÍMÉ EMISE Z ENERGIE)

Emise spojené se spotřebou nakupované energie (elektřiny, tepla, páry či chlazení), které nevznikají přímo v podniku, ale jsou důsledkem aktivit podniku. Jde o nepřímé emise ze zdrojů, které podnik přímo nekontroluje.

SCOPE 3 (DALŠÍ NEPŘÍMÉ EMISE)

Emise, které jsou následkem aktivit podniku a které vznikají ze zdrojů mimo kontrolu či vlastnictví podniku, ale nejsou klasifikovány jako Scope 2 emise. Příkladem je ukládání odpadů na skládku či nákup materiálu a paliv nebo služební cesty cesty dopravními prostředky, které podnik přímo nevlastní ani nekontroluje (např. letadlem).

Cíle klimatické neutrality EU

Evropský parlament schválil ambiciózní cíle klimatické neutrality EU do roku 2050 a učinil je tak právně závaznými.
Nová právní úprava EU zvyšuje cíl redukce emisí do roku 2030 na nejméně 55 % v porovnání s hodnotami z roku 1990.

Snížení emisí skleníkových plynů

40%
  • nejméně 40% snížení emisí skleníkových plynů

Podíl Obnovitelných zdrojů energie (OZE)

32%
  • minimálně 32% podíl na obnovitelné energii

Dosažení energetických úspor (EED)

32,5%
  • zlepšení energetické účinnosti nejméně o 32,5%
Zdroj: Evropská komise

Pro snížení vaší uhlíkové stopy a dosažení klimatických cílů vám rádi navrhneme ideální řešení nebo jejich kombinaci

Bezemisní

Nízkoemisní

 

Okamžitý dopad

Za nízké náklady

Dopad v řádu měsíců

S možností dotací

* Má výrazný význam v případě náhrady neefektivních a zastaralých tepelných zdrojů.

Dlouhodobá komplexní opatření

S výraznou efektivitou a možností dotací