Informace k prominutí DPH za elektřinu a plyn

Základní informace a odpovědi na nejčastější otázky týkající se prominutí DPH za elektřinu a plyn.

Základní informace

Rozhodnutí o prominutí DPH za dodání elektřiny a plynu vydalo Ministerstvo financí v říjnu 2021 a bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji číslo 34/2021.

Generální finanční ředitelství vydalo doplňující informace k prominutí daně z přidané hodnoty:

Prominutí DPH se týká všech zákazníků bez rozdílu, tzn. podnikatelů i domácností, plátců i neplátců DPH.

Výše předpisů záloh, které byly vystaveny do 31. 10. 2021 zůstávají beze změny, nedochází tedy ke snížení výše záloh na listopad a prosinec 2021.

Prominutí DPH se nevztahuje na:

  • Uhrazené platby a spotřebu elektřiny a plynu u zákazníků, kteří jsou v režimu přenesené daňové povinnosti (Reverse Charge).
  • Vyúčtování za výkup elektřiny (Selfbilling).
  • Poplatky za upomínky.
  • Úrokové faktury.

Jak se promítne prominutí DPH ve vyúčtování?

Prominutí DPH bude zohledněno ve vyúčtování (řádném, mimořádném nebo konečném), které bude vystaveno v souladu s daňovou legislativou.

záloh přijatých v období od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021 je DPH prominuta. U záloh přijatých mimo toto rozhodné období DPH prominuta není. Celková výše uhrazených listopadových a prosincových plateb je uvedena ve faktuře v daňové rekapitulaci v řádku s názvem „Přijaté platby“, kde je uvedena 0% sazba DPH.

U vyúčtování s datem uskutečnění zdanitelného plnění v období od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021 je na případný doplatek DPH prominut.

Výše prominuté DPH je uvedeno ve faktuře v daňové rekapitulaci v samostatném řádku s názvem „Prominutí daně“. Pokud nebyly splněny podmínky pro prominutí, nebude daný řádek zobrazen.

Nejčastější dotazy

V jaké výši máme uhradit zálohu na listopad a prosinec 2021?

Výše zálohové platby zůstává stále stejná podle vašeho platebního kalendáře. Prominutí DPH z těchto zálohových plateb se projeví až ve vyúčtování.

Platební kalendáře vystavené do 31. 10. 2021 zůstávají v platnosti, ale stává se z nich jen předpis k úhradě.
Z listopadového a prosincového předpisu zálohy není možné uplatnit nárok na odpočet a ze zálohy předepsané včetně DPH se fakticky stává záloha bez DPH.

Ano. U plátců DPH zůstávají pravidla pro vystavování daňových dokladů stejná. Stejně tak jejich náležitosti. Bude v nich ale uvedena sazba daně 0 % a výše daně 0.

Ne, z těchto plateb nevzniká nárok na odpočet DPH.

Ano. Prominutí DPH se týká všech zákazníků bez rozdílu, tzn. podnikatelů i domácností, plátců i neplátců DPH.

Ne, daň bude automaticky prominuta všem zákazníkům, kterých se prominutí daně týká a pokud na něj vznikne nárok. Prominutí DPH bude zohledněno ve vašem vyúčtování.

Prominutí DPH bude automaticky zohledněno až v následujícím vyúčtování, které vám vystavíme v souladu s daňovou legislativou.

Ne. V tomto případě k prominutí DPH nedochází.

DPH je prominuto z nedoplatku, jehož vyúčtování (zdanitelné plnění) proběhlo v období 1. 11. – 31. 12. 2021 a ze záloh přijatých v témže období.

Ano. U mimořádných faktur ke konci roku bude uvedeno datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. 12. 2021 a na případný doplatek bude DPH prominuta.

Ano. U záloh přijatých v období od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021 je DPH prominuta. K samotnému prominutí DPH dojde ve vašem vyúčtování.

Platba bude přijata s nulovou sazbou DPH a přiřazena na úhradu budoucích záloh.

Prominutí DPH je platné pouze na období 11-12/2021. Na rok 2022 prozatím nebylo prominutí či snížení DPH schváleno.

Z důvodu nezbytných systémových úprav v souvislosti s prominutím DPH došlo ke zpoždění ve vystavování vyúčtování. V současné době již faktury postupně vystavujeme, obdržíte je v průběhu prosince 2021.

S daňovými doklady je potřeba pracovat tak, jak byly vystaveny. Pokud potřebujete poradit, obraťte se na svého daňového poradce, případně na příslušný finanční úřad. Užitečné informace naleznete také na internetových stránkách a v dokumentech Generálního finančního ředitelství, případně Ministerstva financí:

Osobám povinným přiznat nebo zaplatit daň z přidané hodnoty je pro období od 1. 11. do 31. 12. 2021 tato daň prominuta. To tedy neznamená, že DPH má být ve výši 0 %. Proto jsme spotřebu vyčíslili včetně DPH, které bylo v následném kroku prominuto. Výši prominuté DPH máte vyčísleno v samostatném řádku daňové rekapitulace.