Co jsou čisté prostory?

Prostor, ve kterém je řízena koncentrace částic i ostatní relevantní parametry, např. teplota, vlhkost, tlak a který je konstruován a využíván tak, aby se minimalizovalo zanesení, generování a zadržování částic uvnitř prostoru.

Čistý prostor tvoří samostatná vestavba s použitím vhodných konstrukčních prvků, vzduchotechnika, chlazení a topení, silnoproudé a slaboproudé rozvody, systém měření a regulace, rozvody procesních médií a další provozní soubory.

Pro správné fungování čistých prostor je, kromě stavební a vzduchotechnické části, velmi důležité také odpovědné chování personálu, doprava a manipulace s materiály, zdroje a napojení médií. Vestavba čistých prostor vytváří pracovní prostředí s definovanou třídou čistoty v souladu s požadovanými normami a předpisy pro čisté prostory. S čistými prostory se dnes setkáváme zejména v elektrotechnickém a automobilovém průmyslu, optice a jemné mechanice, farmacii, ve výrobě zdravotnické techniky, zdravotnictví i ve vědě a výzkumu.

Co od nás můžete očekávat?

Komplexní služby v oblasti čistých prostor, včetně vzduchotechniky, chlazení, topení, silnoproudých rozvodů, systému měření a regulace, trubních rozvodů procesních médií a dalších provozních souborů.

Projektová dokumentace zpracována v systému BIM. Navrhujeme technologie vedoucí k dosažení maximální energetické efektivnosti budov.

Vlastní vývoj a výroba komponentů pro čisté prostory. Disponujeme vlastním vybavením a profesní specializací pro montáže trubních rozvodů.

Jak probíhá realizace?

Svěřte váš projekt do našich rukou, budeme ho řešit individuálně od vašeho záměru až po vybudování čistých prostor.

 • konzultace o plánovaném záměru, posouzení cílů, zdrojů, variant a termínů, vypracování studie proveditelnosti
 • zpracování kompletní projektové dokumentace všech stupňů v systému BIM
 • projednání projektové dokumentace u příslušných orgánů a institucí
 • zajištění všech potřebných stanovisek a rozhodnutí
 • autorský dozor
 • realizace a řízení stavby
 • vlastní dodávky čistých prostor
 • provedení stavebních prací bez přerušení okolních výrobních procesů
 • uvedení do provozu a zkušební provoz
 • inženýrská činnost ve všech fázích výstavby
 • záruční a pozáruční servis
 • kvalifikační měření a validace čistých prostor
 • pravidelné prohlídky a revize technologických zařízení budov

Další přínosy pro vás

30 let zkušeností s realizací čistých prostor

Více než 6 let zkušeností se zpracováním projektové dokumentace v systému BIM

EP MEDICAL – naše značka multifunkčního systému operačních sálů

Zkušenosti ze zahraničních trhů (Slovensko, Litva, Lotyšsko, Rusko, Polsko, Švýcarsko)

Autonomní vzduchová sprcha
eg-personální. Zajistí očištění osob od prachových částic

Vzduchová sprcha EG je námi vyvinuté zařízení, které zajišťuje účinné očištění vstupujících osob od kontaminace prachovými částicemi a je určeno pro běžný vstup a výstup z čistých prostor. Je konstruována jako středně rychlostní tlaková soustava s uzavřenou cirkulací vysokorychlostního turbulentního proudu čistého vzduchu. Vzduch prochází přes vysoce účinné HEPA filtry se střední odlučivostí minimálně 99,997 % prachových částic o velikosti větší než 0,3 µm.

Vstup do čistých prostor může být řešen jednou samostatnou kabinou nebo celým variabilním systémem, ve kterém se do jednoho celku propojí částicové a mikrobiologické dekontaminace. Modulární řešení vzduchové sprchy EG umožňuje sestavit sestavu odpovídajícího půdorysného řešení, osazení libovolné varianty a orientace dveří s ohledem na půdorysné dispozice příslušných místností čistého prostoru.

Jednotlivé moduly jsou složené z nosného korpusu, vzduchotechnické soustavy, systému částicové filtrace, inteligentního LED osvětlení, bezpečnostních dveřních systémů, řídicího a monitorovacího systému. Pro zajištění maximálního uživatelského komfortu slouží dálková správa ve webovém rozhraní.

Výhodou je všestrannost využití pro nejrůznější obory a možnost rozšíření modulů o další funkcionality. K volitelné výbavě patří systém mikrobiologické dekontaminace, systém ionizace vzduchu, dálková správa jako nástroj prediktivní údržby a on-line monitoringu funkčnosti automatizace dveřních systémů nebo možnost rozšíření systému o ESD systém uzemnění osob.

Registrováno Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky.

Reference

ON Semiconductor Czech Republic, s. r. o.

 • generální projektant a dodavatel
 • modernizace objektů pro výrobu křemíkových desek a polovodičových čipů, vybudování přístaveb a nadzemních spojovacích koridorů – rekonstrukce a rozšíření čistých prostor třídy čistoty ISO 4 – ISO 9 (dle ISO 14 644-1) o celkové ploše 4 325 m2
 • rekonstrukce a nové řešení techniky prostředí pro jednotlivé objekty, odpadové hospodářství
 • výstavba zdrojových stanic technických plynů a navazujícího technologického zařízení, trafostanic a rozvoden VN a NN
 • komplexní řešení vlivů na životní prostředí
ON Semiconductor Czech Republic, s. r. o.

Sterilní výroba injekcí v Saneca Pharmaceuticals, a.s.

  • generální projektant a hlavní dodavatel
  • rekonstrukce objektu a vybudování nových čistých prostor třídy čistoty A, B, C a D o celkové ploše cca 400 m2
 • výstavba čistých prostor, včetně jejich ošetření technikou prostředí
 • realizace všech stavebních prací bez přerušení ostatních výrobních procesů
 • validace čistých prostor, které splňují náročné požadavky standardů GMP
Sterilní výroba injekcí v Saneca Pharmaceuticals, a.s.

Oční klinika IVIO SERVICES s.r.o.

 • projektová dokumentace a realizace vestavby dvou operačních sálů i zázemí, zákrokového sálu a čistých prostor třídy čistoty ISO 7 pro laboratoř
 • vlastní multifunkční systém operačních sálů EP MEDICAL
 • generální dodavatel vzduchotechniky v rámci vybudování celé oční kliniky
Oční klinika IVIO SERVICES S.R.O.