Rozsah zajištění DPI od ČEZ ESCO

Společnosti ČEZ ESCO, a.s. a ČEZ Prodej, a.s. uzavřely dohodu o rozsahu, v jakém budou s účinností od 1. 4. 2023 zajišťovat povinnosti dodavatele poslední instance na distribučním území ČEZ Distribuce, a.s.

 

Společnost ČEZ ESCO a.s. bude zajištovat dodávku elektřiny na vymezeném území všem zákazníkům odebírajícím elektřinu dle vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, v platném a účinném znění („Pravidla trhu s elektřinou“) jako:

odběratel kategorie A

 • odběratel, jehož odběrné místo je připojeno k přenosové soustavě
 • odběratel, jehož odběrné místo je připojeno k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi vyšším než 52 kV

odběratel kategorie B

 • odběratel, jehož odběrné místo je připojeno k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi od 1 kV do 52 kV včetně.

 

Společnost ČEZ Prodej bude zajištovat dodávku elektřiny na vymezeném území všem zákazníkům odebírajícím elektřinu dle vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, v platném a účinném znění („Pravidla trhu s elektřinou“) jako:

odběratel kategorie C

 • odběratel, který není odběratelem kategorie A, B nebo D

odběratel kategorie D

 • fyzická osoba, jejíž odběrné místo je připojeno k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi do 1 kV včetně a která odebírá elektřinu k uspokojování její osobní potřeby související s bydlením nebo osobních potřeb členů její domácnosti; za odběratele kategorie D se považuje i fyzická nebo právnická osoba v rozsahu odběru elektřiny pouze pro potřeby správy a provozu společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů.

Více informací o DPI zajišťovaném společností ČEZ Prodej, a.s. naleznete zde.

 1. Ukončení činnosti původního dodavatele

  O ukončení činnosti původního dodavatele elektřiny informuje operátor trhu příslušného provozovatele distribuční soustavy (ČEZ Distribuce, a.s.) a dodavatele poslední instance pro příslušné distribuční území (ČEZ ESCO, a.s.).

 2. Zahájení dodávky od ČEZ ESCO, a.s. v režimu DPI

  Na základě informace od operátora trhu bude zahájena dodávka v režimu DPI do dotčených odběrných míst automaticky.

 3. Informování o režimu DPI

  Po zahájení dodávky v režimu DPI vás budeme kontaktovat a poskytneme vám nezbytné informace.

 4. Výběr nového dodavatele

  V režimu DPI je možné setrvat nejdéle po dobu 3 měsíců.

  Kdykoliv v průběhu dodávky elektřiny v režimu DPI si najděte nového dodavatele a sjednejte s ním standardní smlouvu.

  Chcete-li pokračovat v dodávce elektřiny od ČEZ ESCO, a.s., musíte s námi také uzavřít standardní smlouvu.

 5. Ukončení dodávky v režimu DPI

  Dodávka elektřiny v režimu DPI do odběrného místa zákazníka je ukončena přechodem zákazníka do řádné dodávky elektřiny.

  V případě, že si ve lhůtě 3 měsíců od zahájení dodávky v režimu DPI neuzavřete řádnou smlouvu s vybraným dodavatelem, vzniká vám riziko neoprávněného odběru a přerušení dodávky elektřiny.

 

Cena dodávky elektřiny dodavatele poslední instance je regulována cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.

Cena elektřiny dodavatele poslední instance je dvousložková. Skládá se z variabilní složky ceny dodavatele poslední instance v Kč/MWh a fixní složky ceny dodavatele poslední instance v Kč/odběrné místo/měsíc.

Variabilní složka ceny se skládá z ceny elektřiny dosažené na denním trhu s elektřinou v obchodní hodině v rámci měsíce a z ceny vyjadřující maximální výši dodatečných nákladů, rizikových přirážek a přiměřeného zisku, stanovená v souladu s cenovým rozhodnutím ERÚ.

Fixní složka ceny je maximální cena stálého měsíčního platu dodavatele poslední instance (Kč/odběrné místo/měsíc).