Rezervovaná kapacita (elektřina)

Rezervovaná kapacita je smluvně sjednaná hodnota maximálního čtvrthodinového elektrického výkonu v kW, kterou smí zákazník odebrat v jednom odběrném místě ze zařízení provozovatele distribuční soustavy.

Rozlišujeme roční rezervovanou kapacituměsíční rezervovanou kapacitu. Rozdíl mezi měsíční a roční rezervovanou kapacitou je v ceně za kW (roční je levnější) a také v možnosti provádění změn. Měsíční rezervovanou kapacitu lze sjednat na každý kalendářní měsíc rozdílně, u roční rezervované kapacity jsou přesně stanoveny podmínky pro změny (v cenovém rozhodnutí ERU).

Vždy platí, že součet sjednané roční a měsíční rezervované kapacity nesmí být vyšší než hodnota rezervovaného příkonu.

Sjednat nebo změnit rezervovanou kapacitu lze pouze pro odběrná místa na napěťové hladině VN nebo VVN.

Ceny za rezervované kapacity stanovuje platné Cenové rozhodnutí ERÚ na daný kalendářní rok.

 

Jak zažádat o změnu rezervované kapacity?

Pokud máte se společností ČEZ ESCO uzavřenou Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, můžete zadat požadavek na změnu měsíční nebo roční rezervované kapacity v ESCO Portálu.

Pokud máte se společností ČEZ ESCO uzavřenou Smlouvu o dodávce elektřiny, o změnu rezervované kapacity musíte požádat Vašeho distributora.

Snížit roční rezervovanou kapacitu lze nejdříve po uplynutí 12 měsíců od poslední změny. Zvýšení roční rezervované kapacity lze provádět na každý měsíc (při zachování výše uvedeného pravidla o nepřekročení hodnoty rezervovaného příkonu, kdy součet roční a měsíční kapacity nesmí překročit rezervovaný příkon).

 

Pokud potřebujete poradit s nastavením rezervované kapacity, kontaktujte Vašeho obchodního zástupce.