Zajištění dodávek elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci za stanovenou cenu

Zajištění dodávek elektřiny

Energetický zákon (§ 19g zákona č. 458/2000 Sb.) nově umožňuje zákazníkům, kteří nemají pro období účinnosti nařízení vlády o stanovení cen (§ 12 Nařízení vlády č. 298/2022 Sb.), tj. pro období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, zajištěnou dodávku elektřiny, požádat určeného obchodníka o zajištění dodávek elektřiny. Obchodník má pak povinnost sjednat se zákazníkem smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo smlouvu o dodávce elektřiny.

Společnosti ČEZ ESCO, a.s. a ČEZ Prodej, a.s. se dohodly*, že budou zajišťovat dodávku elektřiny podle § 19g odst. 1 energetického zákona v tomto rozsahu:

ČEZ ESCO, a.s.:

 • Fyzické osoby podnikající, spotřeba nad 50 MWh/rok, odběratelé z distribuční sítě na hladině nízkého napětí
 • Podnikatelé – maloodběratelé z distribuční sítě na hladině nízkého napětí, spotřeba nad 50 MWh/rok
 • Podnikatelé - velkoodběratelé z distribuční sítě na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí

ČEZ Prodej, a.s.:

 • Domácnosti
 • Fyzické osoby podnikající, spotřeba do 50 MWh/rok, hladina nízkého napětí
 • Podnikatelé – maloodběratelé z distribuční sítě na hladině nízkého napětí, spotřeba do 50 MWh/rok

Povinnost obchodníka s elektřinou sjednat smlouvu se nevztahuje na dodávky elektřiny zákazníkům, na které se neuplatní cena stanovená vládou, a dále se nevztahuje na dodávky elektřiny zákazníkům, kteří jsou vůči obchodníkovi v prodlení s úhradou jakékoliv platby za dodávku elektřiny nebo související služby.

*Dohoda mezi společnostmi ČEZ ESCO, a.s. a ČEZ Prodej, a.s.

Zajištění dodávek plynu

Nařízením vlády č. 333/2022 Sb. o zajištění dodávek plynu, v platném a účinném znění („Nařízení“), vydaného podle § 19d odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném a účinném znění, ukládá vláda určeným dodavatelům plynu povinnost dodávky plynu v rozsahu a za podmínek stanovených tímto nařízením.

Na základě § 2 odst. 2 písm. b) Nařízení se povinnost zajišťovat dodávky plynu vztahuje i na společnost ČEZ ESCO, a.s.

Pokud zákazník požádá určeného dodavatele plynu o zajištění dodávek plynu do odběrného místa, sjedná určený dodavatel plynu se zákazníkem smlouvu o dodávce plynu nebo smlouvu o sdružených službách dodávky plynu.

Dodávky plynu zajistí určený dodavatel plynu za těchto podmínek:

 • zákazník o dodávku plynu do odběrného místa požádá,
 • zákazník spadá ve vztahu k odběrnému místu do kategorie zákazníků, pro které vláda jiným právním předpisem1 stanovila ceny plynu v mimořádné tržní situaci,
 • zákazník splní věcné podmínky pro uplatnění stanovených cen plynu do odběrného místa způsobem podle jiného právního předpisu1,
 • zákazník nemá pro období, na které vláda jiným právním předpisem1 stanovila ceny plynu v mimořádné tržní situaci, zajištěnou dodávku plynu do odběrného místa od jiného dodavatele plynu a
 • zákazník nemá právo na zajištění dodávky plynu do odběrného místa podle § 19g energetického zákona.

Určený dodavatel plynu může odmítnout zajistit dodávku plynu zákazníkovi, který je vůči určenému dodavateli plynu v prodlení s úhradou jakékoliv platby za dodávku plynu nebo související služby.

1 Nařízení č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, v platném znění.