Zastropování cen elektřiny a plynu

Vláda stanovila nařízením vlády č. 298/2022 Sb. maximální ceny elektřiny a plynu na rok 2023 pro vybrané kategorie zákazníků.

Maximální ceny elektřiny a plynu

Elektřina

5 000 Kč / MWh bez DPH

Plyn

2 500 Kč / MWh bez DPH

Stanovené ceny elektřiny a plynu jsou bez daně z přidané hodnoty a daně z elektřiny nebo plynu a nezahrnují cenu související služby v elektroenergetice nebo plynárenství.

Stanovené ceny elektřiny a plynu se uplatní pro dodávky elektřiny nebo plynu uskutečňované v období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.

Pokud se Vás týká povinnost doložení prohlášení zákazníka, aby se uplatnily stanovené ceny pro Vaše odběrná místa, využijte pro doložení prohlášení . Detailní informaci naleznete níže v sekci „Jak doložit požadovaná prohlášení“.

Nařízení vlády definuje kategorie zákazníků a objem spotřeby, pro které se stanovené ceny elektřiny a plynu uplatní.

* Veřejní zadavatelé podle zákona o zadávání veřejných zakázek, kteří jsou v registru ekonomických subjektů podle zákona o státní statistické službě zařazeni do klasifikace s kódem institucionálního sektoru 12100 nebo kódem institucionálního sektoru podřazeným pod kódem 13000, nebo veřejní zadavatelé podle zákona o zadávání veřejných zakázek, kteří jsou v registru ekonomických subjektů podle zákona o státní statistické službě zařazeni do klasifikace s kódem institucionálního sektoru 11001 nebo se jedná o právnickou osobu, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly a podíly na prospěchu a hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec.

** Čl. 2 ve spojení s čl. 3 až 5 přílohy doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků.

*** Na výrobu tepla na vytápění a přípravu TUV vč. poměrné části technologické vlastní spotřeby a ztrát.

 

* Veřejní zadavatelé podle zákona o zadávání veřejných zakázek, kteří jsou v registru ekonomických subjektů podle zákona o státní statistické službě zařazeni do klasifikace s kódem institucionálního sektoru 12100 nebo kódem institucionálního sektoru podřazeným pod kódem 13000, nebo veřejní zadavatelé podle zákona o zadávání veřejných zakázek, kteří jsou v registru ekonomických subjektů podle zákona o státní statistické službě zařazeni do klasifikace s kódem institucionálního sektoru 11001 nebo se jedná o právnickou osobu, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly a podíly na prospěchu a hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec.

** Čl. 2 ve spojení s čl. 3 až 5 přílohy doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků.

*** Na výrobu tepla na vytápění a přípravu TUV vč. poměrné části technologické vlastní spotřeby a ztrát.

Nařízení vlády definuje pro jednotlivé kategorie zákazníků podmínky, které je potřeba splnit, aby se uplatnily vládním nařízením stanovené ceny elektřiny.

Elektřina

Hladina nízkého napětí (NN)

Všichni odběratelé

 • odběrná místa kategorie C nebo D
 • není potřeba dokládat žádné potvrzení, cenový strop bude aplikován automaticky

Hladina vysokého a velmi vysokého napětí (VN a VVN)

Veřejní zadavatelé I

 • zákazníci, kteří jsou podle zákona o zadávání veřejných zakázek veřejným zadavatelem a jsou v registru ekonomických subjektů podle zákona o státní statistické službě zařazeni do klasifikace s kódem institucionálního sektoru 12100 nebo kódem institucionálního sektoru podřazeným pod kódem 13000
 • není potřeba dokládat žádné potvrzení, cenový strop bude aplikován automaticky

Veřejní zadavatelé II

 • zákazníci, kteří jsou podle zákona o zadávání veřejných zakázek veřejným zadavatelem a jsou v registru ekonomických subjektů podle zákona o státní statistické službě zařazeni do klasifikace s kódem institucionálního sektoru 11001 nebo se jedná o právnickou osobu, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly a podíly na prospěchu a hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec
 • je potřeba poskytnout prohlášení zákazníka (podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 3 vládního nařízení) obchodníkovi s elektřinou, který do odběrného místa zákazníka zajišťuje dodávku elektřiny o tom, že je veřejným zadavatelem podle zákona o zadávání veřejných zakázek a jeho společníkem je pouze Česká republika nebo jeden nebo více územních samosprávných celků
 • prohlášení je potřeba poskytnout za každé odběrné místo

Státní podniky

 • státním podniky, nejedná-li se o národní podniky, nebo Česká tisková kancelář

Sportovní organizace

 • sportovní organizace zapsané v rejstříku sportovních organizací podle zákona o podpoře sportu a není obchodní korporací

Školy nebo školská zařízení

 • zákazníci zapsaní v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysoké školy zapsané v registru vysokých škol
 • je potřeba poskytnout prohlášení zákazníka (podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 2 vládního nařízení) obchodníkovi s elektřinou, který do odběrného místa zákazníka zajišťuje dodávku elektřiny o tom, že je zákazník osobou vykonávající uvedenou činnost nebo poskytující uvedenou službu
 • podmínkou je, že v odběrném místě odebral zákazník za období od 1. července 2021 do 30. června 2022 elektřinu nejméně z 80 % souhrnně pro výkon této činnosti nebo poskytování služby (v případě odběrného místa, ve kterém zákazník neodebíral elektřinu po celé období, se hodnota odběru elektřiny pro výkon činnosti nebo poskytování služby určí z posledních známých hodnot odběru elektřiny za období před poskytnutím prohlášení, nejvýše však za období 12 měsíců)
 • prohlášení je potřeba poskytnout za každé odběrné místo

Poskytovatelé zdravotních služeb

 • zákazníci zapsaní v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách
 • je potřeba poskytnout prohlášení zákazníka (podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 2 vládního nařízení) obchodníkovi s elektřinou, který do odběrného místa zákazníka zajišťuje dodávku elektřiny o tom, že je zákazník osobou vykonávající uvedenou činnost nebo poskytující uvedenou službu
 • podmínkou je, že v odběrném místě odebral zákazník za období od 1. července 2021 do 30. června 2022 elektřinu nejméně z 80 % souhrnně pro výkon této činnosti nebo poskytování služby (v případě odběrného místa, ve kterém zákazník neodebíral elektřinu po celé období, se hodnota odběru elektřiny pro výkon činnosti nebo poskytování služby určí z posledních známých hodnot odběru elektřiny za období před poskytnutím prohlášení, nejvýše však za období 12 měsíců)
 • prohlášení je potřeba poskytnout za každé odběrné místo

Poskytovatelé sociálních služeb

 • zákazníci zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona o sociálních službách
 • je potřeba poskytnout prohlášení zákazníka (podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 2 vládního nařízení) obchodníkovi s elektřinou, který do odběrného místa zákazníka zajišťuje dodávku elektřiny o tom, že je zákazník osobou vykonávající uvedenou činnost nebo poskytující uvedenou službu
 • podmínkou je, že v odběrném místě odebral zákazník za období od 1. července 2021 do 30. června 2022 elektřinu nejméně z 80 % souhrnně pro výkon této činnosti nebo poskytování služby (v případě odběrného místa, ve kterém zákazník neodebíral elektřinu po celé období, se hodnota odběru elektřiny pro výkon činnosti nebo poskytování služby určí z posledních známých hodnot odběru elektřiny za období před poskytnutím prohlášení, nejvýše však za období 12 měsíců)
 • prohlášení je potřeba poskytnout za každé odběrné místo

Provozovatelé vodovodu nebo kanalizace

 • zákazníci evidovaní v ústřední evidenci vybraných údajů o vodovodech a kanalizacích podle zákona o vodovodech a kanalizacích
 • je potřeba poskytnout prohlášení zákazníka (podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 2 vládního nařízení) obchodníkovi s elektřinou, který do odběrného místa zákazníka zajišťuje dodávku elektřiny o tom, že je zákazník osobou vykonávající uvedenou činnost nebo poskytující uvedenou službu
 • podmínkou je, že v odběrném místě odebral zákazník za období od 1. července 2021 do 30. června 2022 elektřinu nejméně z 80 % souhrnně pro výkon této činnosti nebo poskytování služby (v případě odběrného místa, ve kterém zákazník neodebíral elektřinu po celé období, se hodnota odběru elektřiny pro výkon činnosti nebo poskytování služby určí z posledních známých hodnot odběru elektřiny za období před poskytnutím prohlášení, nejvýše však za období 12 měsíců)
 • prohlášení je potřeba poskytnout za každé odběrné místo

Poskytovatelé veřejných kulturních služeb

 • poskytovatel veřejných kulturních služeb podle zákona o některých druzích podpory kultury, který je zpravodajskou jednotkou podle zákona o státní statistické službě
 • je potřeba poskytnout prohlášení zákazníka (podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 2 vládního nařízení) obchodníkovi s elektřinou, který do odběrného místa zákazníka zajišťuje dodávku elektřiny o tom, že je zákazník osobou vykonávající uvedenou činnost nebo poskytující uvedenou službu
 • podmínkou je, že v odběrném místě odebral zákazník za období od 1. července 2021 do 30. června 2022 elektřinu nejméně z 80 % souhrnně pro výkon této činnosti nebo poskytování služby (v případě odběrného místa, ve kterém zákazník neodebíral elektřinu po celé období, se hodnota odběru elektřiny pro výkon činnosti nebo poskytování služby určí z posledních známých hodnot odběru elektřiny za období před poskytnutím prohlášení, nejvýše však za období 12 měsíců)
 • prohlášení je potřeba poskytnout za každé odběrné místo

Napájení elektrické trakce

 • pro odběrná místa zákazníka, který je provozovatelem železniční dopravní cesty nebo provozovatelem dopravních prostředků elektrické trakce při provozování drážní dopravy na dráze železniční, tramvajové, trolejbusové nebo speciální podle zákona o drahách
 • podmínkou je, že je odběrné místo v systému operátora trhu označeno příznakem odběrného místa, ve kterém se uskutečňuje dodávka elektřiny pro napájení elektrické trakce
 • není potřeba dokládat žádné potvrzení, informaci o tom, že se v odběrném místě uskutečňuje dodávka elektřiny pro napájení elektrické trakce získá obchodník s elektřinou od operátora trhu na základě informací poskytnutých příslušným provozovatelem distribuční soustavy

Malí a střední podnikatelé (SME)

 • je potřeba poskytnout prohlášení zákazníka, že je malým nebo středním podnikatelem (podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 4 vládního nařízení) obchodníkovi s elektřinou, který do odběrného místa zákazníka zajišťuje dodávku elektřiny

Zákazníci - spotřebitelé

 • pro odběrná místa, které jsou připojena k distribuční soustavě na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí, jedná-li se o odběr elektřiny zákazníkem, který je spotřebitelem

Nařízení vlády definuje pro jednotlivé kategorie zákazníků podmínky, které je potřeba splnit, aby se uplatnily vládním nařízením stanovené ceny elektřiny.

Plyn

Kategorie domácnost a maloodběratel (do 630 MWh/rok)

Všichni odběratelé
 • odběrná místa zákazníka kategorie domácnost nebo maloodběratel
 • není potřeba dokládat žádné potvrzení, cenový strop bude aplikován automaticky

Kategorie střední odběratel a velkoodběratel (nad 630 MWh/rok)

Veřejní zadavatelé I

 • zákazníci, kteří jsou podle zákona o zadávání veřejných zakázek veřejným zadavatelem a jsou v registru ekonomických subjektů podle zákona o státní statistické službě zařazeni do klasifikace s kódem institucionálního sektoru 12100 nebo kódem institucionálního sektoru podřazeným pod kódem 13000
 • není potřeba dokládat žádné potvrzení, cenový strop bude aplikován automaticky

Veřejní zadavatelé II

 • zákazníci, kteří jsou podle zákona o zadávání veřejných zakázek veřejným zadavatelem a jsou v registru ekonomických subjektů podle zákona o státní statistické službě zařazeni do klasifikace s kódem institucionálního sektoru 11001 nebo se jedná o právnickou osobu, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly a podíly na prospěchu a hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec
 • je potřeba poskytnout prohlášení zákazníka (podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 3 vládního nařízení) obchodníkovi s plynem, který do odběrného místa zákazníka zajišťuje dodávku plynu o tom, že je veřejným zadavatelem podle zákona o zadávání veřejných zakázek a jeho společníkem je pouze Česká republika nebo jeden nebo více územních samosprávných celků
 • prohlášení je potřeba poskytnout za každé odběrné místo

Státní podniky

 • státním podniky, nejedná-li se o národní podniky, nebo Česká tisková kancelář
Sportovní organizace
 • sportovní organizace zapsané v rejstříku sportovních organizací podle zákona o podpoře sportu a není obchodní korporací

Školy nebo školská zařízení

 • zákazníci zapsaní v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysoké školy zapsané v registru vysokých škol
 • je potřeba poskytnout prohlášení zákazníka (podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 2 vládního nařízení) obchodníkovi s plynem, který do odběrného místa zákazníka zajišťuje dodávku plynu o tom, že je zákazník osobou vykonávající uvedenou činnost nebo poskytující uvedenou službu
 • podmínkou je, že v odběrném místě odebral zákazník za období od 1. července 2021 do 30. června 2022 plyn nejméně z 80 % souhrnně pro výkon této činnosti nebo poskytování služby (V případě odběrného místa, ve kterém zákazník neodebíral plyn po celé období podle věty první, se hodnota odběru plynu pro výkon činnosti nebo poskytování služby určí z posledních známých hodnot odběru plynu za období před poskytnutím prohlášení, nejvýše však za období 12 měsíců)
 • prohlášení je potřeba poskytnout za každé odběrné místo

Poskytovatelé zdravotních služeb

 • zákazníci zapsaní v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách
 • je potřeba poskytnout prohlášení zákazníka (podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 2 vládního nařízení) obchodníkovi s plynem, který do odběrného místa zákazníka zajišťuje dodávku plynu o tom, že je zákazník osobou vykonávající uvedenou činnost nebo poskytující uvedenou službu
 • podmínkou je, že v odběrném místě odebral zákazník za období od 1. července 2021 do 30. června 2022 plyn nejméně z 80 % souhrnně pro výkon této činnosti nebo poskytování služby (V případě odběrného místa, ve kterém zákazník neodebíral plyn po celé období podle věty první, se hodnota odběru plynu pro výkon činnosti nebo poskytování služby určí z posledních známých hodnot odběru plynu za období před poskytnutím prohlášení, nejvýše však za období 12 měsíců)
 • prohlášení je potřeba poskytnout za každé odběrné místo

Poskytovatelé sociálních služeb

 • zákazníci zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona o sociálních službách
 • je potřeba poskytnout prohlášení zákazníka (podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 2 vládního nařízení) obchodníkovi s plynem, který do odběrného místa zákazníka zajišťuje dodávku plynu o tom, že je zákazník osobou vykonávající uvedenou činnost nebo poskytující uvedenou službu
 • podmínkou je, že v odběrném místě odebral zákazník za období od 1. července 2021 do 30. června 2022 plyn nejméně z 80 % souhrnně pro výkon této činnosti nebo poskytování služby (V případě odběrného místa, ve kterém zákazník neodebíral plyn po celé období podle věty první, se hodnota odběru plynu pro výkon činnosti nebo poskytování služby určí z posledních známých hodnot odběru plynu za období před poskytnutím prohlášení, nejvýše však za období 12 měsíců)
 • prohlášení je potřeba poskytnout za každé odběrné místo

Provozovatelé vodovodu nebo kanalizace

 • zákazníci evidovaní v ústřední evidenci vybraných údajů o vodovodech a kanalizacích podle zákona o vodovodech a kanalizacích
 • je potřeba poskytnout prohlášení zákazníka (podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 2 vládního nařízení) obchodníkovi s plynem, který do odběrného místa zákazníka zajišťuje dodávku plynu o tom, že je zákazník osobou vykonávající uvedenou činnost nebo poskytující uvedenou službu
 • podmínkou je, že v odběrném místě odebral zákazník za období od 1. července 2021 do 30. června 2022 plyn nejméně z 80 % souhrnně pro výkon této činnosti nebo poskytování služby (V případě odběrného místa, ve kterém zákazník neodebíral plyn po celé období podle věty první, se hodnota odběru plynu pro výkon činnosti nebo poskytování služby určí z posledních známých hodnot odběru plynu za období před poskytnutím prohlášení, nejvýše však za období 12 měsíců)
 • prohlášení je potřeba poskytnout za každé odběrné místo

Poskytovatelé veřejných kulturních služeb

 • poskytovatel veřejných kulturních služeb podle zákona o některých druzích podpory kultury, který je zpravodajskou jednotkou podle zákona o státní statistické službě
 • je potřeba poskytnout prohlášení zákazníka (podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 2 vládního nařízení) obchodníkovi s plynem, který do odběrného místa zákazníka zajišťuje dodávku plynu o tom, že je zákazník osobou vykonávající uvedenou činnost nebo poskytující uvedenou službu
 • podmínkou je, že v odběrném místě odebral zákazník za období od 1. července 2021 do 30. června 2022 plyn nejméně z 80 % souhrnně pro výkon této činnosti nebo poskytování služby (v případě odběrného místa, ve kterém zákazník neodebíral plyn po celé období, se hodnota odběru plynu pro výkon činnosti nebo poskytování služby určí z posledních známých hodnot odběru plynu za období před poskytnutím prohlášení, nejvýše však za období 12 měsíců)
 • prohlášení je potřeba poskytnout za každé odběrné místo

Výrobce tepelné energie na vytápění a přípravu TUV - domovní kotelny, pro jeden objekt jednoho zákazníka a Výrobce tepelné energie dodávané do rozvodného tepelného zařízení

 • je potřeba poskytnout prohlášení zákazníka (podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 6) k tomuto nařízení obchodníkovi s plynem, který do odběrného místa zákazníka zajišťuje dodávku plynu, o tom, že v odběrném místě provozuje domovní kotelnu, zdroj tepelné energie pro výrobu tepelné energie pro jeden objekt jednoho zákazníka nebo zdroj tepelné energie pro výrobu tepelné energie a její dodávku do rozvodného tepelného zařízení
  • současně je potřeba poskytnout údaje o účelu použití plynu v rozsahu a v členění podle výkazu uvedeného v příloze č. 1 vládního nařízení obchodníkovi s plynem, který do odběrného místa zákazníka zajišťuje dodávku plynu

Malí a střední podnikatelé (SME)

 • je potřeba poskytnout prohlášení zákazníka, že je malým nebo středním podnikatelem (podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 5 vládního nařízení) a v odběrném místě nevyrábí elektřinu z plynu, obchodníkovi s plynem, který do odběrného místa zákazníka zajišťuje dodávku plynu

Prohlášení nám dokládejte výhradně prostřednictvím ESCO Portálu, kde si potřebná prohlášení a výkazy vygenerujete a potvrdíte.

Požadavek na doložení prohlášení naleznete v ESCO Portálu v menu Požadavky – kategorie Služby – požadavek Zastropování cen.

Prohlášení je nezbytné podepsat osobou, která je oprávněná jednat za zákazníka.

Pokud ESCO Portál ještě nepoužíváte, zajistěte si do něj přístup prostřednictvím registrace. Pokud jste naším novým zákazníkem a dodávky elektřiny nebo plynu od ČEZ ESCO, a.s. dosud nebyly zahájeny, zašlete nám vaši e-mailovou adresu, pro kterou Vám přístup do ESCO Portálu vytvoříme.

Termín pro doložení prohlášení k prokázání nároku na zastropované ceny elektřiny a plynu, aby se stanovené ceny uplatnily již od 1. 1. 2023, je stanoven vládním nařízením na 15. 1. 2023. Budete mít tedy dostatek času, abyste nám prohlášení doložili.

Vzory prohlášení prokazující nárok na stanovené ceny:

 • Příloha č. 2 - Prohlášení zákazníka – školy a školská zařízení, poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb, provozovatelé vodovodu a kanalizace, poskytovatelem veřejných kulturních služeb
 • Příloha č. 3 - Prohlášení zákazníka – veřejný zadavatel (veškeré podíly a podíly na prospěchu a hlasovacích právech má Česká republika, kraj nebo obec)
 • Příloha č. 4 - Prohlášení zákazníka – malý a střední podnikatel (elektřina)
 • Příloha č. 5 - Prohlášení zákazníka – malý a střední podnikatel (plyn)
 • Příloha č. 6 - Prohlášení zákazníka – výrobce tepelné energie

Výrobci tepelné energie musí kromě Prohlášení zákazníka – výrobce tepelné energie (příloha č. 5 nařízení vlády), dokládat Výkaz výrobce tepelné energie (příloha č. 1 nařízení vlády).

Výkaz výrobce tepelné energie poskytne zákazník nejpozději do pátého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který se má uplatnit cena za dodávku plynu.

Malý a střední podnikatel (SME) je definován zjednodušeně takto:

 • zaměstnává méně než 250 zaměstnanců
 • jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR (nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR)

Při posuzování statutu podniku je nutné posoudit i vztah k propojeným podnikům

Oficiální definici malého a středního podnikatele naleznete na uvedených odkazech:

Bližší informace lze najít na webu https://www.czechinvest.org/: Definice malého a středního podnikatele - CzechInvest

 • Stanovení nejvyšší měsíční hodnoty odběru (§5 nařízení vlády) je potřeba tam, kde se uplatňuje cenový strop pouze pro část spotřeby.
 • Je stanovena nejvyšší hodnota ze skutečných měsíčních hodnot odběru v odběrném místě v celém kalendářním měsíci, který se označením shoduje s kalendářním měsícem, za který se nejvyšší měsíční hodnota odběru stanoví, za období od 1. září 2017 do 31. srpna 2022.
 • Takto se určí 100% spotřeby pro jednotlivé měsíce leden 2023 až prosinec 2023

Pokud nejsou dostupná historická data alespoň za 1 kalendářní měsíc, za který se hodnota počítá, pak se 100% spotřeby pro daný měsíc se určí podle skutečné spotřeby v daném měsíci v roce 2023

 • Je-li skutečná hodnota odběru elektřiny nebo plynu za kalendářní měsíc vyšší než nejvyšší měsíční hodnota odběru stanovená podle historických údajů, pak se 100% spotřeby pro daný měsíc se určí podle skutečné spotřeby v daném měsíci v roce 2023

Zákazník je oprávněn opravit skutečnosti v prohlášení zákazníka nebo údaje ve výkazu výrobce tepelné energie do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém prohlášení zákazník poskytnul, nebo do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který poskytnul výkaz výrobce tepelné energie.

Obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem použije opravené skutečnosti z prohlášení zákazníka nebo údaje ve výkazu výrobce tepelné energie pro vyúčtování dodávek elektřiny nebo plynu za zúčtovací období nebo pro opravné vyúčtování dodávek elektřiny nebo plynu, pokud již za zúčtovací období provedl řádné vyúčtování dodávek elektřiny nebo plynu.

Energetický zákon (§ 19g zákona č. 458/2000 Sb.) nově umožňuje zákazníkům, kteří nemají pro období účinnosti nařízení vlády o stanovení cen (§ 12 Nařízení vlády č. 298/2022 Sb.), tj. pro období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, zajištěnou dodávku elektřiny, požádat určeného obchodníka o zajištění dodávek elektřiny. Obchodník má pak povinnost sjednat se zákazníkem smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo smlouvu o dodávce elektřiny.

Společnosti ČEZ ESCO, a.s. a ČEZ Prodej, a.s. se dohodly*, že budou zajišťovat dodávku elektřiny podle § 19g odst. 1 energetického zákona v tomto rozsahu:

ČEZ ESCO, a.s.:

 • Fyzické osoby podnikající, spotřeba nad 50 MWh/rok, odběratelé z distribuční sítě na hladině nízkého napětí
 • Podnikatelé – maloodběratelé z distribuční sítě na hladině nízkého napětí, spotřeba nad 50 MWh/rok
 • Podnikatelé - velkoodběratelé z distribuční sítě na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí

ČEZ Prodej, a.s.:

 • Domácnosti
 • Fyzické osoby podnikající, spotřeba do 50 MWh/rok, hladina nízkého napětí
 • Podnikatelé – maloodběratelé z distribuční sítě na hladině nízkého napětí, spotřeba do 50 MWh/rok

Povinnost obchodníka s elektřinou sjednat smlouvu se nevztahuje na dodávky elektřiny zákazníkům, na které se neuplatní cena stanovená vládou, a dále se nevztahuje na dodávky elektřiny zákazníkům, kteří jsou vůči obchodníkovi v prodlení s úhradou jakékoliv platby za dodávku elektřiny nebo související služby.

*Dohoda mezi společnostmi ČEZ ESCO, a.s. a ČEZ Prodej, a.s.

Nařízením vlády č. 333/2022 Sb. o zajištění dodávek plynu, v platném a účinném znění („Nařízení“), vydaného podle § 19d odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném a účinném znění, ukládá vláda určeným dodavatelům plynu povinnost dodávky plynu v rozsahu a za podmínek stanovených tímto nařízením.

Na základě § 2 odst. 2 písm. b) Nařízení se povinnost zajišťovat dodávky plynu vztahuje i na společnost ČEZ ESCO, a.s.

Pokud zákazník požádá určeného dodavatele plynu o zajištění dodávek plynu do odběrného místa, sjedná určený dodavatel plynu se zákazníkem smlouvu o dodávce plynu nebo smlouvu o sdružených službách dodávky plynu.

Dodávky plynu zajistí určený dodavatel plynu za těchto podmínek:

 • zákazník o dodávku plynu do odběrného místa požádá,
 • zákazník spadá ve vztahu k odběrnému místu do kategorie zákazníků, pro které vláda jiným právním předpisem1 stanovila ceny plynu v mimořádné tržní situaci,
 • zákazník splní věcné podmínky pro uplatnění stanovených cen plynu do odběrného místa způsobem podle jiného právního předpisu1,
 • zákazník nemá pro období, na které vláda jiným právním předpisem1 stanovila ceny plynu v mimořádné tržní situaci, zajištěnou dodávku plynu do odběrného místa od jiného dodavatele plynu a
 • zákazník nemá právo na zajištění dodávky plynu do odběrného místa podle § 19g energetického zákona.

Určený dodavatel plynu může odmítnout zajistit dodávku plynu zákazníkovi, který je vůči určenému dodavateli plynu v prodlení s úhradou jakékoliv platby za dodávku plynu nebo související služby.

1 Nařízení č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, v platném znění.